...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

علاقه مند به مطالعه فیزیک، تفسیر قرآن، فلسفه و عرفان اسلامی، تاریخ، شعر و ...

s.mohsen.mirjalili@gmail.com


نگاه