...تا أوابی حفیظ

...تا أوابی حفیظ

ترتیب زمانی نوشته ها را از بایگانی ماهانه بیابید
......................................................................
آن که او به غمت دل بندد چون من کیست؟

ناز تو یا ... بیش از این بهر چیست؟

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

خدایا...خدایا

يكشنبه, ۱۲ بهمن ۱۳۹۳، ۱۱:۰۳ ب.ظ

یا مَن یَعفو عَن کثیر

خدایا گناه کار ترین امت محمد ترا میطلبد و میپرسدت که برای کدامین از گناهانش العفو بگوید؟ برای کدام؟

خدایا بنده ای ترا میخواند که سه دهه عمر خویش را به معصیت آگاهانه تو گذرانده، اینک او هست و عذاب وجدانی به اندازه وسعت آسمان ها

خدایا دلم عقده پاکان و نیکانی را گرفته که قبل از تکلیف ترا شناختند و ادب محضرت را رعایت کردند و کمر همت به بندگی ات بستند

خدایا...خدایا چگونه خود را ببخشم که بعد 15 سالگی ام فصلی از گناهان 15 ساله ام شروع شد و هنوز ...

خدایا ... خدایا ابتدای تکلیف ابتدای بندگی ست یا آغاز معصیت؟

خدایا نمی گویمت تو همانی که تُعذِّب مَن تَشاء بِما تَشاء کیف تَشاء

می گویمت تو همانی که تَرحَمُ مَن تَشاء بِما تَشاء کیف تَشاء، دیگه خود دانی.

  • ۹۳/۱۱/۱۲
  • سیدمحسن